Statistik Pendidikan Tinggi
INDIKATOR PENGAJIAN TINGGI MALAYSIA: 2013
PERANGKAAN PENDIDIKAN TINGGI NEGARA: SEKTOR PENGAJIAN TINGGI 2013
PERANGKAAN PENDIDIKAN NEGARA: SEKTOR PENGAJIAN TINGGI MALAYSIA 2012
INDIKATOR PENGAJIAN TINGGI MALAYSIA: 2011-2012
BUKU PERANGKAAN PENGAJIAN TINGGI MALAYSIA 2011
INDIKATOR PENGAJIAN TINGGI 2009-2010
BUKU PERANGKAAN PENGAJIAN TINGGI MALAYSIA 2010
         › Muka Depan

         › Prakata dan Kandungan

         › Bab 1 - Data Makro Pengajian Tinggi

         › Bab 2 - IPTA

         › Bab 3 - IPTS

         › Bab 4 - Politeknik

         › Bab 5 - Kolej Komuniti

         › Bab 6 - Pelajar Malaysia di Luar Negara

         › Bab 7 - Kajian Pengesanan Graduan

         › Bab 8 - Indikator Pengajian Tinggi
INDIKATOR PENGAJIAN TINGGI 2008/2009
SENARAI STATUS PROFESOR DI IPTA 2010
PERANGKAAN PENGAJIAN TINGGI MALAYSIA TAHUN 2009
PERANGKAAN PENGAJIAN TINGGI MALAYSIA TAHUN 2008
DATA MAKRO INSTITUT PENGAJIAN TINGGI AWAM
(IPTA)
INSTITUT PENGAJIAN TINGGI SWASTA
(IPTS)
POLITEKNIK & KOLEJ KOMUNITI
PELAJAR MALAYSIA DI LUAR NEGARA INDIKATOR
DATA MAKRO + ke atas
         › Jumlah kemasukan pelajar ke Institusi Pengajian Tinggi (2002-2007)
         › Jumlah ennrolmen pelajar di Institusi Pengajian Tinggi (2002-2007)
         › Jumlah output graduan dari Institusi Pengajian Tinggi (2002-2007)
         › Enrolmen pelajar asing di Institusi Pengajian Tinggi Awam & Swasta mengikut negara asal (2003-2007)
INSTITUT PENGAJIAN TINGGI AWAM (IPTA) + ke atas
      + Peringkat Diploma
         › Kemasukan pelajar mengikut bidang (2002-2007)
         › Enrolmen pelajar mengikut bidang (2002-2007)
         › Output graduan mengikut bidang (2002-2007)
      + Peringkat Sarjana Muda
         › Kemasukan pelajar mengikut bidang (2002-2007)
         › Enrolmen pelajar mengikut bidang (2002-2007)
         › Output graduan mengikut bidang (2002-2007)
      + Peringkat Sarjana
         › Enrolmen pelajar mengikut bidang (2002-2007)
         › Output graduan mengikut bidang (2002-2007)
      + Peringkat Kedoktoran
         › Enrolmen pelajar mengikut bidang (2002-2007)
         › Output graduan mengikut bidang (2002-2007)
       › Enrolmen pelajar separuh masa dan jarak jauh (2002-2007)
       › Enrolmen pelajar antarabangsa mengikut IPTA (2002-2007)
       › Enrolmen pelajar antarabangsa mengikut negara asal (2002-2007)
       › Kemasukan, enrolmen dan output Kolej Tunku Abdul Rahman (KTAR) (2007)
       › Kemasukan pelajar mengikut tahap pengajian (2007)
       › Enrolmen pelajar mengikut tahap pengajian (2007)
       › Output graduan mengikut tahap pengajian (2007)
       › Kemasukan pelajar mengikut tahap pengajian dan jantina (2007)
       › Enrolmen pelajar mengikut tahap pengajian dan jantina (2007)
       › Output graduan mengikut tahap pengajian dan jantina (2007)
       › Enrolmen pelajar antarabangsa mengikut tahap pengajian dan jantina (2007)
       › Bilangan staf akademik mengikut jawatan dan jantina (2007)
       › Bilangan staf akademik mengikut kelulusan tertinggi dan jantina (2007)
       › Bilangan staf akademik bukan warganegara mengikut jawatan dan jantina (2007)
       › Bilangan staf akademik bukan warganegara mengikut kelulusan tertinggi dan jantina (2007)
       › Fakulti/kuliyyah/pusat pengajian/sekolah/akademi/institut/pusat (2007)
       › Senarai institusi pengajian tinggi awam (IPTA) dan tahun penubuhannya sehingga 2007
INSTITUT PENGAJIAN TINGGI SWASTA (IPTS) + ke atas
      + Peringkat Sijil
         › Kemasukan pelajar (2002-2007)
         › Kemasukan pelajar (2007)
         › Enrolmen pelajar (2002-2007)
         › Enrolmen pelajar (2007)
         › Output graduan (2002-2007)
         › Output graduan (2007)
      + Peringkat Diploma
         › Kemasukan pelajar (2002-2007)
         › Kemasukan pelajar (2007)
         › Enrolmen pelajar (2002-2007)
         › Enrolmen pelajar (2007)
         › Output graduan (2002-2007)
         › Output graduan (2007)
      + Peringkat Sarjana Muda
         › Kemasukan pelajar (2002-2007)
         › Kemasukan pelajar (2007)
         › Enrolmen pelajar (2002-2007)
         › Enrolmen pelajar (2007)
         › Output graduan (2002-2007)
         › Output graduan (2007)
      + Peringkat Sarjana
         › Kemasukan pelajar (2002-2007)
         › Kemasukan pelajar (2007)
         › Enrolmen pelajar (2002-2007)
         › Enrolmen pelajar (2007)
         › Output graduan (2002-2007)
         › Output graduan (2007)
      + Peringkat Kedoktoran
         › Kemasukan pelajar (2002-2007)
         › Kemasukan pelajar (2007)
         › Enrolmen pelajar (2002-2007)
         › Enrolmen pelajar (2007)
         › Output graduan (2002-2007)
         › Output graduan (2007)
       › Enrolmen pelajar antarabangsa mengikut negara asal (2002-2007)
       › Enrolmen pelajar asing dari negara Timur Tengah (2002-2007)
       › Kemasukan pelajar mengikut tahap pengajian (2007)
       › Enrolmen pelajar mengikut tahap pengajian (2007)
       › Output graduan mengikut tahap pengajian (2007)
       › Bilangan staf akademik mengikut kelulusan tertinggi (2002-2007)
       › Bilangan staf akademik (warganegara Malaysia) mengikut kelulusan tertinggi (2002 & 2007)
       › Bilangan staf akademik (bukan warganegara) mengikut kelulusan tertinggi (2002-2007)
       › Bilangan pelajar mengikut jenis IPTS (2001-2006)
       › Bilangan IPTS (2002-2007)
       › Bilangan IPTS yang menganjurkan program pengajian mengikut bidang (2002-2007)
       › Senarai IPTS di Malaysia dan tahun penubuhannya sehingga 2007
POLITEKNIK + ke atas
      + Peringkat Sijil
         › Kemasukan pelajar (2002-2007)
         › Enrolmen pelajar (2002-2007)
         › Output graduan (2002-2007)
         › Kemasukan, enrolmen & output mengikut jantina (2007)
      + Peringkat Diploma
         › Kemasukan pelajar (2002-2007)
         › Enrolmen pelajar (2002-2007)
         › Output graduan (2002-2007)
         › Kemasukan, enrolmen & output mengikut jantina (2007)
         › Bilangan staf akademik di Politeknik (2002-2007)
KOLEJ KOMUNITI + ke atas
         › Kemasukan pelajar (2002-2007)
         › Enrolmen pelajar (2002-2007)
         › Output graduan (2004-2007)
         › Kemasukan, enrolmen & output (2007)
         › Kursus yang ditawarkan (2007)
PELAJAR MALAYSIA DI LUAR NEGARA + ke atas
         › Bilangan pelajar Malaysia di luar negara (2002-2007)
         › Senarai Jabatan Penuntut Malaysia (MSD) di luar negara sehingga 2007
         › Bilangan memorandum persefahaman (MOU) mengenai pengajian tinggi yang ditandatangani antara
           Kerajaan Malaysia dengan kerajaan luar negara sehingga Disember 2007
INDIKATOR + ke atas
         › Kemasukan, enrolmen, dan output pelajar mengikut jantina di IPTA, IPTS, KTAR, Politeknik
            dan Kolej Komuniti, tahun 2007
         › Bilangan pelajar dan nisbah jantina mengikut peringkat pengajian di IPTA, IPTS, KTAR, Politeknik
            dan Kolej Komuniti, tahun 2007
         › Bilangan pelajar dan nisbah jantina mengikut bidang pengajian di IPTA dan IPTS, tahun 2007
         › Bilangan staf akademik dan indeks pariti mengikut kelulusan tertinggi dan jantina di IPTA dan IPTS, tahun 2007
         › Kemasukan, enrolmen, output dan peratus pelajar perempuan di IPTA, IPTS KTAR, Politeknik
            dan Kolej Komuniti, tahun 2007
         › Bilangan dan peratus pelajar perempuan mengikut peringkat pengajian di IPTA, IPTS, KTAR, Politeknik
            dan Kolej Komuniti, tahun 2007
         › Bilangan dan peratus pelajar perempuan mengikut bidang pengajian di IPTA dan IPTS, tahun 2007
         › Kemasukan, enrolmen dan output pelajar prasiswazah, siswazah dan peratus pelajar siswazah
            di IPTA dan IPTS, tahun 2007
         › Kemasukan, enrolmen dan output pelajar prasiswazah dan siswazah serta peratus
            pelajar siswazah perempuan di IPTA dan IPTS, tahun 2007
         › Bilangan dan peratus staf akademik perempuan mengikut kelulusan tertinggi dan jantina di IPTA dan IPTS, tahun 2007
         › Bilangan dan peratus staf akademik bukan warganegara mengikut kelulusan tertinggi di IPTA dan IPTS, tahun 2007
         › Kadar kemasukan, enrolmen dan output bagi semua IPT, tahun 2007
         › Aliran keluar masuk pelajar di IPTA dan IPTS, tahun 2007
         › Penarafan antarabangsa universiti-universiti di malaysia mengikut THES-QS (2004-2007)
         › Pensetaraan universiti-universiti di Malaysia dalam kajian reputasi akademik IPTA
            oleh Agensi Kelayakkan Malaysia, tahun 2007
         › Bilangan dan peratus pelajar antarabangsa mengikut wilayah asal dan jantina, tahun 2007
© 2012 Kementerian Pengajian Tinggi